Lukáš 23:20  Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit.
21  Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!"
22  Promluvil k nim tedy potřetí: "Ale co udělal zlého? Nezjistil jsem u něj nic, za co by zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!"
23  Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich hlasy stále sílily,
24  až se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět.
25  Toho, který byl uvězněn za vzpouru a vraždu, propustil, jak žádali, ale Ježíše na jejich přání vydal na smrt.
26  Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
27  Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly.
28  Ježíš se k nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi.
29  Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: `Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!´
30  Tehdy řeknou horám: `Padněte na nás,´ a kopcům: `Skryjte nás!´
31  Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?"
32  K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince.
33  Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici.
34  Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty.
35  Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!"
36  Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet
37  a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!"
38  Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
39  Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!"
40  Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on,
41  ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!"
42  Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království."
43  Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji."
44  Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.
      
Co o Velikonocích říká Bible?
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
 
Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.
Našly však kámen odvalený od hrobu,
a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše.
Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu.
Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal:
`Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.´"
Tehdy si vzpomněly na jeho slova,
a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním.
Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům,
ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim.
Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když se naklonil dovnitř, spatřil tam jen plátna. Vrátil se tedy domů v údivu nad tím, co se stalo.
 
Lukášovo evangelium 24:1-12
 

 

SPOLEK VERONIKA

Vás srdečně zve na

Hotel Dlouhé Stráně, Loučná nad Desnou.

Více info v záložce vlevo Rodinný kemp.

Přihláška na kemp přímo tady.

Těšíme se na Vás.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

INFORMACE PRO KAŽDÉHO ČLOVĚKA

 

1.  Bůh je LÁSKA. A tak stvořil člověka, aby měl koho milovat a kdo by mu lásku opětoval. Bůh je věčný a tak vložil do srdce člověka touhu po lásce a věčnosti. BŮH BEZPODMÍNEČNĚ MILUJE KAŽDÉHO ČLOVĚKA!

2.  Bůh je SVATÝ=ČISTÝ. Každý člověk je oddělen od Boha, kvůli hříchu prvních lidí - Adama a Evy. Srdce lidí je poskvrněno a nakloněno ke zlým věcem a tak se člověk pořád vzdaluje od Boha svým špatným konáním.
 
3.  Bůh TOUŽÍ po lidech a tak nechce, aby se od něj vzdalovali. Proto dal to nejcennější co měl, aby lidi mohli opět k němu co nejblíže - být v jeho společnosti a přítomnosti. Poslal svého syna Ježíše, aby na kříži zaplatil svým životem za hříchy lidí a znovu otevřel cestu k Bohu.
 
4. Cena za otevření nebe byla příliš vysoká, než aby se to nedotklo tebe a mně... Co s tím uděláš, když víš, že cesta k Bohu je volná? Vstoupíš na ní?

AKCE DUBEN

 
22.4.2018
    Nedělní služba
 
pastor
Michal Ondruch
 
začátek v 10:00 hod.
 
Srdečně zveme :-)

Anketa

Čtete Bibli?

Celkový počet hlasů: 305

Fotogalerie

/album/fotogalerie/img-4045-jpg1/ /album/fotogalerie/img-3970-jpg1/ /album/fotogalerie/img-4004-jpg1/ /album/fotogalerie/img-4098-jpg1/